Regulamin dyżurów nauczycieli

  1. Nauczyciele (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego) pełnią dyżur według ustalonego przez dyrektora szkoły harmonogramu na zewnątrz budynku (boisko i teren przyległy) w czasie odpowiedniej pogody. Jeśli nauczyciel jest nieobecny dyżur pełni nauczyciel zastępczy.

  2. Podczas złej pogody (deszcz, śnieg, wiatr, itp.) dyżur odbywa się na sali gimnastycznej.

  3. Nauczyciel powinien jak najszybciej rozpocząć swój dyżur i zakończyć go wraz z wejściem wszystkich dzieci do szkoły.

  4. Nauczyciel dyżur swój pełni w sposób aktywny, nie zajmując się sprawami, które przeszkadzają w pełnieniu dyżuru, zachowując zasady bezpiecznego przebywania na terenie otwartym.

  5. Nauczyciel koryguje niebezpieczne zachowania uczniów w rejonie pełnienia dyżuru (za niebezpieczne zachowania rozumie się m.in.: bieganie, bicie się, granie w piłkę w nieodpowiednim miejscu, itp.)

  6. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może pozostawiać uczniów bez dozoru i opieki (zejść z dyżuru bez zastępstwa).

  7. Wszystkie osoby dyżurujące przeciwdziałają i zapobiegają nieszczęśliwym wypadkom przez baczną obserwację, natychmiastową i skuteczną interwencję.

  8. W przypadku zauważonej niedyspozycji zdrowotnej ucznia lub sytuacji niebezpiecznej nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym dyrektora szkoły lub inne osoby odpowiedzialne.