Opłaty za szkołę

2018-07-01 12:57

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2021/2022:

- za pierwsze dziecko

 200 funtów: 100f+100f,

- za drugie dziecko

 180 funtów: 90f+90f,
- za trzecie dziecko

 160 funtów: 80f+80f,
- czwarte i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

Opłaty podzielono na dwie części płatne w terminach:
I część - do 31 sierpnia
II część - do 30 listopada

Niedotrzymanie terminu skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 10 funtów za każdy miesiąc zwłoki.

W przypadku rezygnacji z nauki w trakcie trwania roku szkolnego, szkoła nie zwraca uiszczonych opłat.
 

Pieniądze należy wpłacać przelewem na konto szkoły:

Polish School Worksop,
numer konta: 
59764868,
Sort Code: 
30-96-18

(prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka)