Statut

2012-07-05 15:10

ART. 1

 

 Postanowienia Ogólne
1.  Szkoła nosi nazwę Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop, zwana dalej szkołą.
2.  Siedzibą szkoły jest budynek Sir Edmund Hilary Infant and Primary School, Kingsway, Kilton, S810AN Worksop, Nottinghamshire
3.  Szkoła jest instytucją edukacyjno – wychowawczą, niezależną i samodzielną.
4.  Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut zatwierdzony na Walnym Zebraniu.
5.  Działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz działalność organizacji wspomagających regulują:
-        Regulamin szkoły
-        Program dydaktyczno – wychowawczy
-        Kalendarz szkoły
-        Regulamin dla dyżurujących rodziców

 

ART. 2
 

Cele i Zadania Szkoły
 1.  Celem działalności szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, religii, historii i geografii Polski w języku ojczystym oraz wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.
2.  W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca szkoły z rodzicami.
3.  Szkoła prowadzi działalność w oparciu o związki z Polską Macierzą Szkolną w Londynie i we współpracy z Polską Parafią Katolicką w Mansfield/Worksop.

ART 3

Szkoła Składa się z :
1. Uczniów szkoły,
2. Nauczycieli szkoły,
3. Rodziców i opiekunów,

ART 4

Władzami Szkoły są :
1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Rodziców,

ART. 5

Walne Zebranie
1. Decydujący głos w sprawach szkoły ma Walne Zebranie.
2. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają wszyscy członkowie szkoły. Członkami szkoły są:
            a. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do szkoły,
            b. Grono Pedagogiczne i członkowie Rady Rodziców oraz przedstawiciel Self Guarding
3. Walne Zebranie ma prawo:
            a. modyfikować lub zmieniać Statut szkoły,
            b. ustalać wytyczne dla działalności szkoły,
            d. rozwiązać szkołę,
4. Do podjęcia decyzji o zmianie Statutu szkoły i o rozwiązaniu szkoły wymagane jest 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu. Decyzje zapadają większością głosów w głosowaniu tajnym.
5. Przewodniczący Rady Rodziców ma obowiązek zwołać Walne Zebranie raz w roku. Jego obowiązkiem jest również zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, lub na wniosek rodziców (opiekunów) co najmniej 1/3 uczniów.
6. Przewodniczący Rady Rodziców ma obowiązek powiadomić o zwołaniu Walnego Zebrania i o proponowanym porządku obrad wszystkich członków szkoły, przynajmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zebrania.
7. Przewodniczący Rady Rodziców ma obowiązek udostępnić protokół z Walnego Zebrania wszystkim członkom szkoły, jeżeli taka sugestia wystąpi.


ART. 6

Prawa i Obowiązki Władz Szkolnych :
1. Rada Rodziców jest wybierana na walnym zebraniu.
2. Walne Zebranie powinno się odbyć przed zakończeniem roku szkolnego.
3. Na walnym zebraniu, dyrektor szkoły i skarbnik, jako przedstawiciel Rady Rodziców, mają obowiązek zdać sprawozdanie z działalności szkolnej oraz przedstawić finanse szkoły.
4. W skład Rady Rodziców mogą wchodzić tylko rodzice, których dzieci uczęszczają do Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop.
5. Wszystkie ważne decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny, czyli poprzez głosowanie.
6. Rada Rodziców wybierana jest na dwuletnią kadencję. Po tym okresie jedynie Walne Zebranie może, poprzez głosowanie, zadecydować o pozostaniu poszczególnych członków Rady. Jeżeli któryś z członków Rady Rodziców nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, jedynie Rada lub Walne Zebranie może zdjąć daną osobę z pełnionej funkcji.
7. Nowa Rada Rodziców rozpoczyna działalność związaną z organizacją nowego roku szkolnego od momentu wyboru. Ustępująca Rada kończy swoją kadencję z chwilą zakończenia roku szkolnego.
 Od zakończenia roku szkolnego obowiązki przejmuje nowa Rada Rodziców.
8. Opracowuje program działań szkoły, zasady i harmonogram pełnionych przez rodziców (opiekunów) dyżurów oraz kalendarz imprez szkolnych w porozumieniu z Gronem Pedagogicznym, Polskim Klubem (Polish Community Centre) w Worksop
9. Członkowie Rady Rodziców nie otrzymują wynagrodzenia.
10.Rada Rodziców może zgłosić wniosek o powołanie Rady Gospodarczej, jako ciała pomocniczego do organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Praca w Radzie Gospodarczej odbywa się na zasadzie dobrowolności. Kandydat musi wyrazić na nią zgodę.


ART. 7

Obowiązki, Zadania i Prawa Członków Rady Rodziców :
1. Przewodniczący :
            a. nie może równocześnie pełnić funkcji dyrektora szkoły,
            b. zwołuje i prowadzi zebrania Rady,
            c. kieruje i koordynuje pracą Rady,
            d. współpracuje ściśle z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną,
            e. składa sprawozdania z pracy Rady Rodziców podczas Walnego Zebrania,
 2. Zastępca Przewodniczącego ;
            a. zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności i w najbliższym czasie informuje go o przebiegu działalności szkoły,
            b. wykonuje inne prace zlecone przez Przewodniczącego,
 3. Sekretarz :
            a. prowadzi dokumentację (książki) protokołów zebrań,
            b. opracowuje roczny raport z działalności szkoły,
4. Skarbnik  :
            a. przyjmuje opłaty za szkołę,
            b. dokonuje, zleconych przez Radę, wypłat na potrzeby szkoły,
            c. zdaje sprawozdanie majątkowe podczas zebrań  Walnego Zebrania,
5. Każdy z członków Rady ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach i brać czynny udział we wszystkich pracach Rady Rodziców.
6. W razie rezygnacji jednego z członków Rady, następca może być wybrany przez Radę jedynie w wyniku jednogłośnego głosowania. W innym przypadku zostaje zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie.
7. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są przez władze szkolne poprzez głosowanie. W razie konieczności zwoływane jest Walne Zebranie i wówczas spór rozstrzygany jest poprzez głosowanie.


ART. 8

Dyrektor Szkoły :
1. Dyrektora szkoły wybiera się na dwuletnią kadencję spośród Grona Pedagogicznego oraz z udziałem i prawem głosu członków Rady Rodziców większością głosów.
2. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.
3. Mianuje swojego zastępcę z Grona Pedagogicznego.
4. Zatrudnia lub zwalnia nauczycieli, organizuje zastępstwa w razie nieobecności nauczyciela.
5. Uczestniczy w posiedzeniach Rady Rodziców.
6. Przedstawia całej społeczności szkolnej program działań szkoły oraz kalendarz imprez szkolnych podczas pierwszego zebrania związanego z organizacją nowego roku szkolnego.
7. Składa sprawozdanie z działalności dydaktyczno-wychowawczej podczas Walnego Zebrania dotyczącego wyboru nowej Rady Rodziców.
8. W sprawach indywidualnych jest do dyspozycji uczniów i ich rodziców (opiekunów) podczas sobotnich zajęć, lub poprzez kontakt telefoniczny w pozostałe dni tygodnia.


ART. 9

Rada Pedagogiczna
1. Nauczyciele szkoły tworzą Radę Pedagogiczną.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej z urzędu jest dyrektor szkoły.
3. Nauczycielami w szkole są nauczyciele o pełnych kwalifikacjach pedagogicznych.
4. W wyjątkowych sytuacjach nauczycielami mogą zostać osoby nie posiadające kwalifikacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Nauczyciel taki uzyskuje status asystenta, który winien zdobyć niezbędne wiadomości przez samokształcenie. Obowiązkiem nauczyciela niewykwalifikowanego jest zwracać się we wszystkich trudnościach w nauczaniu do nauczyciela wykwalifikowanego (nauczyciela opiekuna).
5. Rada Pedagogiczna ma decydujący wpływ w kwestiach pedagogicznych i metodycznych. Swoją pracę opiera na Statucie szkoły oraz postanowieniach Walnego Zebrania i Rady Rodziców.
6. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana między innymi do ;
            a. okresowych posiedzeń w celu omówienia wyników nauczania oraz szukania efektywnych rozwiązań wszelkich problemów wynikłych w procesie dydaktycznym,
            b. podziału uczniów na grupy wiekowe według kryteriów metodyczno-merytorycznych oraz układania programu nauczania dla poszczególnych grup,
7. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo egzekwować od uczniów dobrych wyników nauczania i nienagannej dyscypliny.
8. Osoba ucząca winna cechować się kulturą osobistą i opanowaniem wobec dzieci, a także rodziców (opiekunów).
9. Zadaniem każdego członka Rady Pedagogicznej jest informowanie rodziców (opiekunów) o postępach uczniów, o trudnościach w prowadzeniu zajęć oraz mobilizowanie rodziców (opiekunów) do aktywnej pomocy w szkole.
10. Sprawy przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą zawodową.


ART. 10

Środki Finansowe Szkoły
1. Za prowadzenie gospodarki finansowej szkoły odpowiedzialna jest Rada Rodziców.
2. Budżet szkoły opiera się na :
            a. opłatach czesnego wnoszonych przez rodziców i opiekunów,
            b. środkach uzyskanych przez szkołę (imprezy szkolne, dotacje, darowizny)
3. Przychody są w całości przeznaczone na działalność statutową szkoły.


ART. 11

Postanowienia Końcowe
1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut.
2. Poprawki zmian w Statucie mogą być wnoszone ma Walnym Zebraniu.
3. Niniejszy Statut Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop został zatwierdzony przez Walne Zebranie i podpisany przez Radę Rodziców w dniu …………………………………… roku