Regulamin Szkoły

Od uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop oczekuje się:

 • szanowania siebie, nauczycieli, mienia społecznego i prywatnego
 • punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje
 • odpowiedzialności i systematyczności w odrabianiu zadań domowych i udziału w przedstawieniach i akademiach szkolnych

 

Uczniom zabrania się:

 • wychodzenia poza teren szkolny w czasie lekcji i przerw
 • biegania i hałasowania w zabudowaniach szkolnych
 • przebywania w klasie w czasie przerw bez nauczyciela
 • palenia papierosów oraz używania innych używek na terenie szkoły
 • zaśmiecania terenu szkolnego
 • prowadzenia gier piłką bez nadzoru
 • używania telefonów komórkowych oraz gier elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych

 

Konsekwencje niewypełniania regulaminu:

 • upomnienie przez nauczyciela
 • zakaz wyjścia na przerwę
 • upomnienie przez dyrektora szkoły
 • poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia
 • wydalenie ze szkoły

Zadaniem rodziców jest zapoznanie swoich dzieci z regulaminem szkolnym i pomoc w przestrzeganiu go,

Rodzice zobowiązani są do:

 • systematycznego sprawdzania postępów w nauce dziecka
 • nadzorowania i pomagania w odrabianiu zadań domowych
 • uczestniczenia w wywiadówkach szkolnych
 • dopilnowania aby dziecko było przygotowane do lekcji. Konieczność skserowania wymaganego materiału wiąże się z opłatą £1.


Frekwencje 100% lub tylko jedna nieobecność uprawnia dziecko do otrzymania nagrody na koniec roku szkolnego.

Od rodziców oczekuje się zachęcania, popierania i umożliwienia ich dzieciom udziału w imprezach szkolnych.


RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO OBECNOŚCI I UDZIAŁU W DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU, KTÓRE JEST NAJWYZSZĄ WŁADZĄ SZKOŁY I NA KTÓRYM PODEJMOWANE SĄ WSZYSTKIE GŁÓWNE DECYZJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SZKOŁY.