Statut Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop

ART. 1

 

 Postanowienia Ogólne
1.  Szkoła nosi nazwę Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop, zwana dalej szkołą.
2.  Siedzibą szkoły jest budynek Sir Edmund Hilary Infant and Primary School, Kingsway, Kilton, S810AN Worksop, Nottinghamshire
3.  Szkoła jest instytucją edukacyjno – wychowawczą, niezależną i samodzielną.
4.  Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut zatwierdzony na Walnym Zebraniu.
5.  Działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz działalność organizacji wspomagających regulują:
-        Regulamin szkoły
-        Program dydaktyczno – wychowawczy
-        Kalendarz szkoły
-        Regulamin dla dyżurujących rodziców

 

ART. 2

Cele i Zadania Szkoły
1.  Celem działalności szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, religii, historii i geografii Polski w języku ojczystym oraz wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.
2.  W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca szkoły z rodzicami.
3.  Szkoła prowadzi działalność w oparciu o związki z Polską Macierzą Szkolną w Londynie i we współpracy z Polską Parafią Katolicką w Mansfield (filia w Worksop).

 

ART 3

Szkoła Składa się z :
1. Uczniów szkoły,
2. Nauczycieli szkoły,
3. Rodziców i opiekunów,

 

ART 4

Władzami Szkoły są :
1. Dyrektor Szkoły,
2. Zastępca Dyrektora Szkoły,
3. Rada Rodziców,

4. Zarząd Szkoły

 

ART. 5

Walne Zebranie
1. Decydujący głos w sprawach szkoły ma Walne Zebranie.
2. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają wszyscy członkowie szkoły. Członkami szkoły są:
            a. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do szkoły,
            b. Grono Pedagogiczne i członkowie Rady Rodziców oraz przedstawiciel selfguarding
3. Walne Zebranie ma prawo:
            a. modyfikować lub zmieniać Statut szkoły,
            b. ustalać wytyczne dla działalności szkoły,
            c. rozwiązać szkołę,
4. Do podjęcia decyzji o zmianie Statutu szkoły i o rozwiązaniu szkoły wymagane jest 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu. Decyzje zapadają większością głosów w głosowaniu tajnym.
5. Przewodniczący Rady Rodziców ma obowiązek zwołać Walne Zebranie raz w roku. Jego obowiązkiem jest również zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, lub na wniosek rodziców (opiekunów) co najmniej 1/3 uczniów.
6. Przewodniczący Rady Rodziców ma obowiązek powiadomić o zwołaniu Walnego Zebrania i o proponowanym porządku obrad wszystkich członków szkoły, przynajmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zebrania.
7. Przewodniczący Rady Rodziców ma obowiązek udostępnić protokół z Walnego Zebrania wszystkim członkom szkoły, jeżeli taka sugestia wystąpi.


ART. 6

Prawa i Obowiązki Władz Szkolnych :
1. Rada Rodziców jest wybierana na wniosek dyrektora szkoły na walnym zebraniu.
2. Walne Zebranie powinno się odbyć przed zakończeniem roku szkolnego.
3. Na walnym zebraniu, dyrektor szkoły i skarbnik lub księgowa szkoły, jako przedstawiciel Rady Rodziców, mają obowiązek zdać sprawozdanie z działalności szkolnej oraz przedstawić finanse szkoły.
4. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice, których dzieci uczęszczają do Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop.
5. Wszystkie ważne decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny, czyli poprzez głosowanie.
6. Rada Rodziców wybierana jest na dwuletnią kadencję. Po tym okresie Walne Zebranie może, poprzez głosowanie, zadecydować o pozostaniu poszczególnych członków Rady. Jeżeli któryś z członków Rady Rodziców nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, Rada lub Walne Zebranie może zdjąć daną osobę z pełnionej funkcji.
7. Nowa Rada Rodziców rozpoczyna działalność związaną z organizacją nowego roku szkolnego od momentu wyboru. Ustępująca Rada kończy swoją kadencję z chwilą zakończenia roku szkolnego.
 Od zakończenia roku szkolnego obowiązki przejmuje nowa Rada Rodziców.
8. Opracowuje program działań szkoły, zasady i harmonogram pełnionych przez rodziców (opiekunów) dyżurów w porozumieniu z Gronem Pedagogicznym. Kalendarz imprez szkolnych Szkoła może opracowywać we współpracy z Polish Community Centre w Worksop.
9. Członkowie Rady Rodziców nie otrzymują wynagrodzenia.
10.Rada Rodziców może zgłosić wniosek o powołanie Rady Gospodarczej, jako ciała pomocniczego do organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Praca w Radzie Gospodarczej odbywa się na zasadzie dobrowolności. Kandydat musi wyrazić na nią zgodę.


ART. 7

Obowiązki, Zadania i Prawa Członków Rady Rodziców :
1. Przewodniczący :
            a. nie może równocześnie pełnić funkcji dyrektora szkoły,
            b. zwołuje i prowadzi zebrania Rady,
            c. kieruje i koordynuje pracą Rady,
            d. współpracuje ściśle z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną,
            e. składa sprawozdania z pracy Rady Rodziców podczas Walnego Zebrania,
 2. Zastępca Przewodniczącego ;
            a. zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności i w najbliższym czasie informuje go o przebiegu działalności szkoły,
            b. wykonuje inne prace zlecone przez Przewodniczącego,
 3. Sekretarz :
            a. prowadzi działalność serketariatu szkoły,
            b. opracowuje roczny raport z działalności szkoły,
4. Skarbnik  :
            a. przyjmuje opłaty za szkołę,

5. Księgowy szkoły :
            b. dokonuje, zleconych przez Radę, wypłat na potrzeby szkoły,
            c. zdaje sprawozdanie majątkowe podczas zebrań  Walnego Zebrania,
6. Każdy z członków Rady ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach i brać czynny udział we wszystkich pracach Rady Rodziców.
7. W razie rezygnacji jednego z członków Rady, następca może być wybrany przez Radę jedynie w wyniku jednogłośnego głosowania. W innym przypadku zostaje zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie.
8. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są przez władze szkolne poprzez głosowanie. W razie konieczności zwoływane jest Walne Zebranie i wówczas spór rozstrzygany jest poprzez głosowanie.


ART. 8

Dyrektor Szkoły :
1. Dyrektora szkoły wybiera się na dwuletnią kadencję spośród Grona Pedagogicznego oraz z prawem głosu członków Rady Rodziców większością głosów.
2. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.
3. Mianuje swojego zastępcę z Grona Pedagogicznego.
4. Zatrudnia lub zwalnia nauczycieli, organizuje zastępstwa w razie nieobecności nauczyciela.
5. Uczestniczy w posiedzeniach Rady Rodziców.
6. Przedstawia całej społeczności szkolnej program działań szkoły oraz kalendarz imprez szkolnych podczas pierwszego zebrania związanego z organizacją nowego roku szkolnego.
7. Składa sprawozdanie z działalności dydaktyczno-wychowawczej podczas Walnego Zebrania dotyczącego wyboru nowej Rady Rodziców.
8. W sprawach indywidualnych jest do dyspozycji uczniów i ich rodziców (opiekunów) podczas sobotnich zajęć, lub poprzez kontakt telefoniczny w pozostałe dni tygodnia.


ART. 9

Rada Pedagogiczna
1. Nauczyciele szkoły tworzą Radę Pedagogiczną.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej z urzędu jest dyrektor szkoły.
3. Nauczycielami w szkole są nauczyciele o kwalifikacjach pedagogicznych.
4. W wyjątkowych sytuacjach nauczycielami mogą zostać osoby nie posiadające kwalifikacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Nauczyciel taki uzyskuje status asystenta, który winien zdobyć niezbędne wiadomości przez samokształcenie. Obowiązkiem nauczyciela niewykwalifikowanego jest zwracać się we wszystkich trudnościach w nauczaniu do nauczyciela wykwalifikowanego.
5. Rada Pedagogiczna ma decydujący wpływ w kwestiach pedagogicznych i metodycznych. Swoją pracę opiera na Statucie szkoły oraz postanowieniach Walnego Zebrania i Rady Rodziców.
6. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana między innymi do ;
            a. okresowych posiedzeń w celu omówienia wyników nauczania oraz szukania efektywnych rozwiązań wszelkich problemów wynikłych w procesie dydaktycznym,
            b. podziału uczniów na grupy wiekowe według kryteriów metodyczno-merytorycznych oraz układania programu nauczania dla poszczególnych grup,
7. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo egzekwowania od uczniów dobrych wyników nauczania i nienagannej dyscypliny.
8. Osoba ucząca winna cechować się kulturą osobistą i opanowaniem wobec dzieci, a także rodziców (opiekunów).
9. Zadaniem każdego członka Rady Pedagogicznej jest informowanie rodziców (opiekunów) o postępach uczniów, o trudnościach w prowadzeniu zajęć oraz mobilizowanie rodziców (opiekunów) do aktywnej pomocy w szkole.
10. Sprawy przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą zawodową.

 

ART. 10

Zarząd Szkoły
1.
Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop pracuje wspólnie dla dobra wszystkich uczniów.

2. Do Zarządu Szkoły należą:

            - założyciele szkoły (Monika Krzyżewska, Katarzyna Jaroszewska),
            - przewodniczący Rady Rodziców,
            - dyrektor szkoły,
            - sekretarz szkoły,

3. Do zadań i obowiązków Zarządu Szkoły należą:
           a. powołanie i odwołanie Dyrektora Szkoły;
           b. ścisła współpraca z dyrektorem szkoły,
           c. koordynacja pracy wszystkich organów szkoły
           d. opracowanie planu imprez i uroczystości szkolnych;
           e. ustalenie rocznego budżetu szkoły;
           f. ustalenie wysokość opłat za szkołę i terminu wpłat;
           g. zajmowanie się sprawami wymagającymi rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
           h. ustalenie przepisów wewnętrznych szkoły,
              m.in. regulamin szkoły, obowiązki i prawa ucznia.

4. Zarząd spotyka się w ważnych sprawach minimum cztery razy w roku szkolnym.

 

ART. 11

Środki Finansowe Szkoły
1. Za prowadzenie gospodarki finansowej szkoły odpowiedzialna jest Rada Rodziców.
2. Budżet szkoły opiera się na :
            a. opłatach czesnego wnoszonych przez rodziców i opiekunów,
            b. środkach uzyskanych przez szkołę (imprezy szkolne, dotacje, darowizny)
3. Przychody są w całości przeznaczone na działalność statutową szkoły.


ART. 11

Postanowienia Końcowe
1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut.
2. Poprawki zmian w Statucie mogą być wnoszone ma Walnym Zebraniu.
3. Niniejszy Statut Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop został zatwierdzony przez Walne Zebranie i podpisany przez Radę Rodziców w dniu 7 lipca 2012 roku.